2
Repons
10
Komentair
365
Vues
Khush_Mendossa

Lor ki website mo kav gagne ban ortographe langue creole?

Mo envie apran literatir creole!

Khush_Mendossa  (Nivo 3)
06 juil. 2015 16:25, update
10 juin 2012, publiye
Repons (2)
gices
gices  (Nivo 5)
10 juin 2012 18:53
2
Komentair

Mo panser to repons truv dan sa kestion la. Si wi, fer mwa conner pou mo kapav ferme kestion la kuma 1 "duplicate".

Komentair (2)
Khush_Mendossa
Khush_Mendossa  (Nivo 3)
10 juin 2012 19:18

Wai 90% saem sa! aster kav kumance liv la ^^

gices
gices  (Nivo 5)
10 juin 2012 23:57

To bizin kose ek Sagitarius si; li ekrir kreol depi bien lontan li.

Sagitarius
Sagitarius  (Nivo 2)
11 juin 2012 14:39
8
Komentair

Mo pa'nn tro conpran ki ti pe rode exacteman.
Si to pe rod bann sit an Kreol to kapav chek mo blog lor Sagitarianblog Me bann post resan plito politik e vagman agresif. [enn kamwad fam dir macho me fam=erer ziman: pli feminist ki mwa pena]

Si to pe pans ekrir enn liv, li preferab to gard enn copy Diksioner Morisien [Arnaud Carpooran] a cote. Mem si to pa tro ouver li, to kapav servi li pu anpes papier anvole.
Mo'nn reper enn bann fot dan sa diksioner la, e lor enn blog [Yashvinblogs] mo deza turv enn dimun ki aparaman inn fer parti lekip redaksion DM fer enn comanter kot okenn mo pa'nn ekrir dapre ortografi AKM. Malgre sa Diksioner Morisien res enn referans.

Mo pe ekrir enn Diksioner Saziterien [enn lexik plito] onlayn pu mo prop lisaz, pu mo evalue si le fe ki mo pe contiyn servi enn ortografi [lezerman] diferan zistifie u non. Reglaz sa diksioner la pu res lor private pandan inpe letan.
Mo ti fer enn paz Fb Diksioner Saziterien kot mo ti pans pu poste bann extre sa diksioner la me mo'nn turve li pa tro pratik kumsa e mo pu poste sirtu lor diferans ortografik ant Diksioner Morisien ek Diksioner Saziterien.

Mo pa conn lezot sitweb/blog an Kreol Morisien.

Komentair (8)
Sagitarius
Sagitarius  (Nivo 2)
11 juin 2012 14:57

@Gices. Bann syntax link pa marse.

gices
gices  (Nivo 5)
11 juin 2012 15:30

@Sagitarius : To pa p cone fer li. Li bizin kumsa :

[Sagitarian Blog](http://sagitarianblog.wordpress.com/)

Esay sa to geter.

Sagitarius
Sagitarius  (Nivo 2)
11 juin 2012 17:21

Wep, bizin met buton link la dan braket kare. Mo ti panse seki to servi la kuma lor Fb kot enn URL vinn enn link otomatikman.
Donc, pu met enn link bizin fer [buton](URL) OK

Sagitarius
Sagitarius  (Nivo 2)
11 juin 2012 17:26

Drol sa , dan to comanter seki to'nn ekrir la pa'nn vinn enn link, me dan dernie fraz mo comanter mo'nn met [buton] apre sa (url) e mo'nn geyn enn fos link!

gices
gices  (Nivo 5)
11 juin 2012 18:00

URL finn aret vinn link otomatikmen depi dernier fois Clever Dodo finn upgrade pu servi plis sintax Markdown.

Dan mo komanter, li pa finn vinn 1 link parski monn servi karacter "backtick" pu sintax la. Pu twa, to finn gagne 1 foss link dan to komenter parski to sintax li bon mai to link pa 1 vrai URL. Markdown ti kwar sa 1 bon URL alor linn hyperlink li. Mai kumsa mem ki Markdown siposer marser.

Klik link "Sanzer" lor to komenter, lerla to pu truver ki sanzmen monn fer :

`[buton](URL)`

Khush_Mendossa
Khush_Mendossa  (Nivo 3)
11 juin 2012 20:27

:@Sagitarius: mo p pense pou fer 1 tipti liv dialog. Mo pou get get to ban sentence pou avoid maximum errer :)

Sagitarius
Sagitarius  (Nivo 2)
11 juin 2012 21:02

@Gices: system Markdown la paret pli sinpl ki html. Mo bizin aprann sa inpe.

@Khush_Mendossa: Mo'espere sa ed twa pu to liv.. Si arive to ena kik dout lor tel u tel mo, to kapav met li dan enn fraz e poste li lor sa paz Facebook ki to kapav link depi mo repons laho la.
Lerla mo kapav rekrir li dan ortografi mo servi e kot ortografi AKM diferan mo met zot version osi.

gices
gices  (Nivo 5)
11 juin 2012 22:49

@Sagitarius : Wep li pli fasil ek to ena plis proteksyon kont XSS.