2
Repons
2
Komentair
146
Vues
Sagitarius

Ki bann lalwa lor tranzaksion onlayn ena dan Moris?

Pou vann bann zafer lor internet eski bizin enn permi, deklarasion. Eski ena kik tax pu peye lor lavant? Eski ena regleman Morisien consernan sirkilasion larzan lor Internet?

Sagitarius  (Nivo 2)
09 janv. 2017 14:07, update
05 juin 2012, publiye
Repons (2)
gices
gices  (Nivo 5)
05 juin 2012 23:26
0
Komentair

Mo panser li depann ki bann zafer to p rod vander lor internet. Si to p vann lalcol, to bizin enn permi alor. Si to p importe bann zafer depi dehor, to pou paye tax (duty + vat) letan li rente moris mai apart sa pena lezot tax pou paye mo kwar.

Li pou bon si to enregistrer twa kuma self-employed uswa forme enn companie, lerla li pou vinn pli fasil pou filer to returns MRA la fin tax year.

Moris pa enkor ena bann la loi specific pou bann zafer internet. Si to conner exakteman ki to p rod fer (vander online), lerla li pou pli fasil pou guide twa mo panser.

Khush_Mendossa
Khush_Mendossa  (Nivo 3)
06 juin 2012 15:38
2
Komentair

Malheureusement, Maurice pas assez developer concernant lalwa IT. Mais zot servi mem lalwa ki contract ek Computer Misuse Act. Li osi inclure Commercial law

Check Legislation Mauritius

Komentair (2)
Sagitarius
Sagitarius  (Nivo 2)
06 juin 2012 19:20

Mersi pu sa link la. Mo pa ti conn sa sit la e mo ti'abitie rod bann lalwa enn par enn. Mem si lalist la pa conplet li pu fer mwa economiz letan lor certen resers.
Me lor seki mo pe anvi cone mo pa'nn turv nanie.

Khush_Mendossa
Khush_Mendossa  (Nivo 3)
06 juin 2012 19:45

Mo fek ekut radio plus la. Ena 1 dimoun ki ti p presente emission la in dire ki pena lalwa concernant ceki to p roder. Nou p servi lepok 1806. Computer Misuse Act pas assez for ek dapres lord ban nuvo lalwa pou vini.