2
Repons
1
Komentair
330
Vues
Sagitarius

Eski pa ti bizin tir cart idantite laz 16an ?

Laz consantman sexwel li 16an. Ledikasion, mo bien kwar obligatwar ziska 16an. Pa geyn drwa anploy miner mwins ki 16an(uswa 15?)
Si dan lalwa Moris ena bann interdiksion ek bann obligasion pu bann mwins ki 16an kifer pa tir cart idantite sa laz la?
Sagitarius  (Nivo 2)
09 juin 2011 00:25, update
06 juin 2011, publiye
Repons (2)
gices
gices  (Nivo 5)
07 juin 2011 03:49
0
Komentair
Sa enn bon kestion - ti bizin vraimem kapav tir carte identite laz 16 ans mem. Mai selma dan moris, carte identite la zot servi kuma paspor sa - don sa tro buku limportans mo kwar.
redevilers11
redevilers11  (Nivo 1)
08 juin 2011 22:13
1
Komentair
aussi ena dimoune ki pa assez mature a 16 ans akoz sa pa les tire carte identite a 16 ans sinon enta ban couyoun pu kuman ale zouer dans casino
Komentair (1)
Sagitarius
Sagitarius  (Nivo 2)
09 juin 2011 00:23
Kan mo dir tir cart idantite laz 16an mo pa pe dir donn bann 16an mem drwa ki bann 18an. Dapre lalwa actwel, bann 16an ena certen bann drwa bann 18an me si enn adolesan dir ki li'nn fini geyn 16an nu ena zis so parol, pa capav pruve.
Par examp, si mo geyn relasion sexwel ar enn tifi plis ki 16an ki consantan, u mo fer enn ti zenes plis ki 16an pentir mo lakaz, legalman li pa sipoze enn problem. Me sa tifi la uswa sa zenes la capav ena 14-15an e li paret buku plis. Lerla dapre lalwa mwa mo enn kriminel akoz li li'nn coz manti?
Mo prefer bann fam pli mir e mo conn bann bon pent pli aze me li enn kestion prinsip. Enn miner mwins ki 16an capav donn fos laz e ou fer li confians, me si apre ena problem e ena enn caez kont ou, mo pa kwar Lacour aksepte " mo ti kwar li'nn fini geyn 16an" kuma enn defans.