2
Repons
2
Komentair
220
Vues
Sagitarius

Eski pa ti bizin ena enn 'Junior Certificate' dan nu system l'edikasion?

Sa mo kwar ti pu itil pu bann ki'nn bizin kit colez apre form 3 [par examp, akoz enn mortalite dan fami] Actwelman bann ki dan sa ka la ena zis certifika CPE. Enn J.C. ti pu permet zot swiv enn kur vokasionel ou sey prepar enn S.C. plitar.
Sagitarius  (Nivo 2)
29 août 2011 21:23, update
22 août 2011, publiye
Repons (2)
yonne
yonne  (Nivo 2)
22 août 2011 23:26
0
Komentair
Gouvernment in vin ek sa projet pilot met n gran lexamen national pu f3 mem la :) si n dimun dns nimport ki situation p bizn aret lekol apre f3 li pu ena so certificat national la ki reconnu :)
gices
gices  (Nivo 5)
23 août 2011 01:01
2
Komentair
Mwa mo penser system ledykasyon lamem bizin sanzer. Sa kantite leson zenfant lekol pran apres klass normal la xtra sa. Kapav akoz sa bann stress la mem ki buku zenfan nepli anvi kontigne lekol apre F3.
Komentair (2)
Sagitarius
Sagitarius  (Nivo 2)
29 août 2011 21:00
Mank enn i dan kestion la [l'edikasion]. Sa agas mwa sak mo turv sa; eski to capav edit sa?
gices
gices  (Nivo 5)
29 août 2011 21:23
Wep, fini fer. Biento to pou kapav fer bann sanzman la tomem. Mo p travay lor bann fonctionalite la...