2
Repons
2
Komentair
146
Vues
Sagitarius

Eski li posib edit ortografi enn lartik ki'nn deza pibliye?

Apre sorti Diksioner Morisien mo ti reget manier mo ekrir Kreol e mo'nn sanz enn-de zafer. Ena enn lartik ki mo'nn poste isi e mo ti le fer enn bann modifikasion zis lor ortografik lor text la pu rapros li ar Kreol Akademi Kreol Morisien.
Si pena obzeksion mo kapav anvoy enn text modifie par emael ki lerla kapav copie-cole avan efas lot la. Bann modifikasion pu port sirtu lor enn bann y ki pu ranplas par i ek enn bann u par ou
Sagitarius  (Nivo 2)
28 nov. 2014 16:00, update
17 mai 2012, publiye
Repons (2)
Khush_Mendossa
Khush_Mendossa  (Nivo 3)
17 mai 2012 16:44
0
Komentair
Non. Mais Gices kav fer li pou toi. Dapres lord dans prochain release to pou kav fer sa toem.
gices
gices  (Nivo 5)
17 mai 2012 19:30
2
Komentair
Fonctionalite edit zot propre post pou la biento. Mo p travay lor saem la.

Pou le momen, to kapav avoy mwa lartik la ek bann sanzmen ki to le, lerla mo pou edit lartik ki finn deza publier la pou twa.
Komentair (2)
Sagitarius
Sagitarius  (Nivo 2)
19 mai 2012 01:18
Mersi pu piblikasion nuvo version avek ortografi corize sa lartik la. Mo ena de lartik u- kapav dir- enn lartik an de parti lor langaz Kreol zisteman.
Mo pu anvoy twa li par emael mem, to chek enn ku.
gices
gices  (Nivo 5)
19 mai 2012 09:45
wep, pena problem, avoy zot, mo publier lerla.